آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم کاران البرز

  آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم کاران البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 252 و شناسه ملی 10570014499
تغییرات شرکت آلومینیوم کاران البرز (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx99 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/07/xxx9 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عزیزاله کوچک نیا با کد ملی xxxxxxxxx5 بعنوان رییس هییت مدیره و آقای حبیب اله کوچک نیا با کد ملی xxxxxxxxx1 بعنوان نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل و خانم فرحناز افراز ملک رودی با کد ملی xxxxxxxxx0 بعنوان عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند.کلیه اسناد –نامه ها –قراردادها –چکها-صورت حسابها و اوراق تعهد آور شرکت با امضای مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است.
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.