آدرس : قزوین – شهرصنعتی ليا (پارك صنعتی) خیابان ذکریای رازی – 
  خیابان سعدی – شرکت آلومینیوم کاران البرز
     تلفن تماس : ۰۲۸۳۳۴۵۳۹۷۱ / ۰۲۸۳۳۴۵۳۹۷۳ 
   
  كارشناس بازرگانی محمدجواد كوچك نيا
     شماره تماس :  ٠٩١٢٠٤٧٧٤٧٦
   
  مدير توليد علی اكبری
     شماره تماس : ۰۹۱۲۷۸۸۲۷۱۹